1. Ραδιενέργεια των λιγνιτών και των Ιπτάμενων Τεφρών από θερμικούς σταθμούς: Ανασκόπηση, 1995, ΙΤΕΣΚ
   
 2. Καταγραφή των Ελληνικών Λιγνιτικών Κοιτασμάτων. Μια πρώτη προσέγγιση, 1996,  ΙΤΕΣΚ
   
 3. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των Ελληνικών Λιγνιτικών Κοιτασμάτων, 1996, ΙΤΕΣΚ
   
 4. Εκμετάλλευση των Ελληνικών Λιγνιτικών Κοιτασμάτων, επανεκτύπωση της μελέτης του Καθ. Kegel, αρχικά τυπωμένη στα Τεχνικά Χρονικά (15 Απριλίου 1939), "Θέματα Λιγνίτη", Τεύχος No 1, Ιούλιος 1996, ΙΤΕΣΚ,
   
 5. Τεχνολογίες Καθαρής Καύσης Άνθρακα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, "Θέματα Λιγνίτη"’, τεύχος No 2, Αύγουστος 1997, ΙΤΕΣΚ
   
 6. Χαρακτηρισμός Λιγνιτών, "Θέματα Λιγνίτη", τεύχος No 3, Σεπτέμβριος 1997, ΙΤΕΣΚ
   
 7. Το Ενεργειακό Δίκτυο της Ελλάδας, "Θέματα Λιγνίτη", τεύχος No 4, Φεβρουάριος 1997, ΙΤΕΣΚ
   
 8. Αφιέρωμα: Στερεά Καύσιμα, περιοδικό "Ενέργεια", τεύχος No 36, σσ.43-83, Φεβρουάριος 1998, ΙΤΕΣΚ
   
 9. Η χρήση της Ιπτάμενης Τέφρας στις Κατασκευές, 2 Τεύχη, Πρακτικά Συνεδρίου, Κοζάνη, 3-4 Οκτωβρίου 1997, ΙΤΕΣΚ
   
 10. Εφαρμογές Τηλεθέρμανσης και Συμπαραγωγής στην Ελλάδα και η Βέλτιστη αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πηγών, Πρακτικά Ημερίδας, 30 Μαΐου 1998, ΙΤΕΣΚ
   
 11. New technologies for coal quality control and homogenisation, PPC, Rheinbraun Eng. & Wasser, Workshop proceedings, 30 Sep & 1 Oct 1999, ISFTA
   
 12. Guide on financial support for Clean Coal Technologies in the Balkan Countries, 2002, ΙSFTA
   
 13. 4th International Symposium of South-East European Countries (SEEC) on Fluidised Beds in Energy Production, Chemical and Process Engineering and Ecology, Symposium proceedings, Thessaloniki, 3-4 April 2003, ISFTA