Το ΙΤΕΣΚ συμβάλει στην χάραξη ενεργειακής πολιτικής ως σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης, της ΔΕΗ και του ΙΓΜΕ στον τομέα των στερεών καυσίμων και των καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών. Κύριος στόχος του ΙΤΕΣΚ είναι η βελτιστοποίηση της χρήσης του Ελληνικού λιγνίτη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η επίτευξη του στόχου αυτού είναι συνάρτηση των ακόλουθων δύο τεχνολογικών προτεραιοτήτων:

Παράλληλα, το ΙΤΕΣΚ ενεργοποιείται στο πεδίο ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περιοχές λιγνιτικών ορυχείων και ατμοηλεκτρικών σταθμών. Ένας από τους κύριους στόχους του ΙΤΕΣΚ είναι και η ανάπτυξη νέων χρήσεων της ιπτάμενης τέφρας, που αφορούν ειδικά στον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό κλάδο για την Ελλάδα (π.χ. παραγωγή τσιμέντου).

Το ΙΤΕΣΚ, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις και επιταγές, επικεντρώνεται ιδιαίτερα στα ακόλουθα πεδία έρευνας:

Γενικότερα, το ΙΤΕΣΚ αναπτύσσει πολύπλευρες δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση της θέσης του τομέα εκμετάλλευσης των εγχώριων στερεών καυσίμων. Επιπρόσθετα, το Ινστιτούτο έχει ως στόχο την αναβάθμιση του τεχνολογικού υποβάθρου του τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας, μέσω της προώθησης έργων ερευνητικού και επιδεικτικού χαρακτήρα και της διάδοσης πληροφοριών. Η τελευταία διάσταση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω των αλλαγών στη διάρθρωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς και των επιπτώσεων τους στον Ελληνικό χώρο.