Οκτώβριος 2008
Τεχνολογική Πλατφόρμα Ενέργειας

Συν-διαμορφώνοντας το Ενεργειακό Μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας

Στα πλαίσια των δράσεων του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΠΚΔΜ), βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης η Τεχνολογική Πλατφόρμα Ενέργειας.

Αντικείμενο της Πλατφόρμας αποτελεί η διαμόρφωση, σε περιφερειακό επίπεδο, ενός συνεκτικού και ρεαλιστικού σχεδίου δράσεων με στόχο την προώθηση περιβαλλοντικά αποδεκτών και οικονομικά βιώσιμων τεχνολογιών αξιοποίησης των στερεών ορυκτών καυσίμων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αναδυόμενων και εναλλακτικών ενεργειακών τεχνολογιών.

Υπό την καθοδήγηση Συμβουλευτικής Επιτροπής, αποτελούμενη από εκπροσώπους της βιομηχανίας, των ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων και με τη συμμετοχή σημαντικότατου αριθμού εξειδικευμένων επιστημόνων από το σύνολο της χώρας, εκπονήθηκαν περισσότερες από είκοσι (20) αναγνωριστικές μελέτες, τεχνικές αναφορές και μελέτες περίπτωσης.

Το κυρίαρχο ζητούμενο της Τεχνολογικής Πλατφόρμας δεν είναι η «στεγνή» κατάθεση των παραπάνω μελετών αλλά η κοινή συνιστώσα της ακαδημαϊκής γνώσης, της ερευνητικής ετοιμότητας, του γενικότερου βιομηχανικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος και πρωτίστως, του συνόλου των κοινωνικών εταίρων.

Η Τεχνολογική Πλατφόρμα Ενέργειας κλήθηκε να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων και προκλήσεων:

Κεντρικό στόχο της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Ενέργειας αποτελεί η Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα η οποία συνοψίζει και κωδικοποιεί τους βασικούς άξονες της Τεχνολογικής Πλατφόρμας και τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Επί της διαδικασίας, το κείμενο της Στρατηγικής Ερευνητικής Ατζέντας είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες www.lignite.gr, www.innopolos-wm.eu και συνοδεύεται από ένα σύντομο ερωτηματολόγιο προς διευκόλυνση τόσο των εισροών όσο των εκροών. Κάθε νομικό και φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της διαβούλευσης η οποία θα ολοκληρωθεί στις 20 Οκτωβρίου 2008.

Το τελικό κείμενο της Στρατηγικής Ερευνητικής Ατζέντας θα παρουσιασθεί σε ειδική εκδήλωση, στα πλαίσια των δράσεων διάδοσης και διάχυσης του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Δ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις:

Ευάγγελος Καρλόπουλος, ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ, τηλ: 2463 0 53842,
e-mail:karlopoulos@lignite.gr

Δρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης, ΠΔΜ, τηλ: 2461 0 56680,
e-mail:atourlidakis@uowm.gr

(αρχείο 158 ΚΒ)
Ερωτηματολόγιο για τη Διαβούλευση
(αρχείο 1178 ΚΒ)
Σχέδιο προς Διαβούλευση της Στραγηγικής Ερευνητικής Ατζέντας
 
15 Οκτωβρίου,2008
Ενημερωτική Συνάντηση στα πλαίσια του προγράμματος:“Τεχνολογικό δυναμικό για τη μείωση των εκπομπών CO2

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία Ενημερωτική Συνάντηση στα πλαίσια του Προγράμματος «Ανθρώπινα Δίκτυα Ε & Τ Επιμόρφωσης – Β’ Κύκλος» , Μ. 8.3, Δράση 8.3.6. του ΕΠΑΝ, και πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Τεχνολογικό δυναμικό για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008, στο ξενοδοχείο “Park Hotel” στην Αθήνα.

Στη συνάντηση δόθηκαν ομιλίες ξένων εμπειρογνωμόνων στο θέμα των τεχνολογιών μείωσης και αποθήκευσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν οι κ.κ. John Gale (IEA GHG Programme), Prof. Salvatore Lombardi (CE.RI – Sapienza University of Rome), Samuela Vercelli (Sapienza University of Rome) και Νick Riley (British Geological Survey).

Τη συνάντηση παρακολούθησαν εκπρόσωποι της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), των τσιμεντοβιομηχανιών ΑΓΕΤ Ηρακλής Α.Ε. και ΤΙΤΑΝ Α.Ε, των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε., καθώς και των Υπουργείων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Τις παρουσιάσεις της συνάντησης μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

 
July 6, 2008
Istanbul, Turkey
 

 

 
Μάιος 2008
Ολοκλήρωση του προγράμματος με τίτλο “Μικτή καύση βιομάζας και ανακτηθέντος κλάσματος από απορρίμματα με άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας”

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ολοκλήρωσε το ερευνητικό έργο με τίτλο “ Μικτή καύση βιομάζας και ανακτηθέντος κλάσματος από απορρίμματα με άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια”, κωδικός 05ΝΟΝ-EU-92, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της πράξης 4.3.6.1.δ. του ΕΠΑΝ“Συνεργασίες με Ε&Τ Οργανισμούς χωρών εκτός Ευρώπης - 200”. Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν μέθοδοι για το χαρακτηρισμό, την προετοιμασία και τη συμπεριφορά κατά την καύση μιγμάτων στερεών βιοκαυσίμων με γαιάνθρακα. Παράλληλα, τα αποτελέσματα των πειραματικών δοκιμών χρησιμοποιήθηκαν για την υπολογιστική προσομοίωση της συμπεριφοράς τους κατά την καύση. Η χρησιμοποίηση των στερεών βιοκαυσίμων σε βιομηχανική κλίμακα υλοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή δοκιμών μικτής καύσης σε λέβητα ισχύος 1ΜWth που διέθετε στις εγκαταστάσεις του ο συμπράττων φορέας, ΕΣΤΙΑ.

περισσότερα...>>

 

 16 Απριλίου 2008
Ημερίδα: "Ενεργειακό Δυναμικό και Βιώσιμες Τεχνολογίες στη Δ. Μακεδονία"
Αμφιθέατρο Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει ημερίδα με τίτλο "Ενεργειακό Δυναμικό και Βιώσιμες Τεχνολογίες στη Δ. Μακεδονία". Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας Ε1 με τίτλο «Δημιουργία Τεχνολογικής Πλατφόρμας στα πλαίσια του Πόλου Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας ΣυνΕνέργεια».(κωδικός 04-ΠΠΚ06) Δράση 4.6.1 "Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας", Μέτρο 4.6, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" του Γ' ΚΠΣ.

(αρχείο 449 ΚΒ)
Πρόσκληση στην ημερίδα-Invitation

Εισηγήσεις της Ημερίδας

 

 
Μάρτιος 2008
Ολοκλήρωση του προγράμματος με τίτλο “Διερεύνηση της μηχανικής και χημικής σταθερότητας προσθέτων για την απορρόφηση CO2 κατά τη θερμική μετατροπή λιγνιτών”

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Fluidization Research Center, University of British Columbia (FRC / UBC) (Βανκούβερ, Καναδάς) και το Canadian Combustion Research Laboratory (CANMET) (Οτάβα, Καναδάς), ολοκλήρωσε το ερευνητικό έργο με τίτλο “Διερεύνηση της μηχανικής και χημικής σταθερότητας προσθέτων για την απορρόφηση CO2 κατά τη θερμική μετατροπή λιγνιτών”, κωδικός 05ΝΟΝ-EU-92, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της πράξης 4.3.6.1.δ. του ΕΠΑΝ “Συνεργασίες με Ε&Τ Οργανισμούς χωρών εκτός Ευρώπης - 2005”. Στόχος του παρόντος έργου είναι η διερεύνηση της ταυτόχρονης δέσμευσης SO2 και CO2 με τη χρήση προσθέτων στις υψηλές θερμοκρασίες της ρευστοποιημένης κλίνης. Επίσης διερευνήθηκαν οι χημικές ιδιότητες και η μηχανική σταθερότητα των προσθέτων. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές κατακράτησης / αναγέννησης προσθέτων σε μονάδα θερμοζυγού (TG/DTG Analyser) και σε αντιδραστήρα θερμοζυγού υπό ατμοσφαιρική πίεση (TGR).

περισσότερα...>>

 

 
Φεβρουάριος, 2008
Ολοκλήρωση του προγράμματος με τίτλο: “Ανάπτυξη Τεχνολογίας για την παραγωγή 'Καθαρών' Στερεών Καυσίμων από Λιγνίτες & Απόβλητα”

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ολοκλήρωσε το έργο του 3ου Π.Ε.Π Δυτικής Μακεδονίας με κωδικό MIS:103490 και τίτλο “Ανάπτυξη Τεχνολογίας για την παραγωγή 'Καθαρών' Στερεών Καυσίμων από Λιγνίτες & Απόβλητα”. Στα πλαίσια του έργου διερευνήθηκε η δυνατότητα παραγωγής «καθαρών» καυσίμων από ελληνικά στερεά καύσιμα και ειδικότερα λιγνίτη από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, διαφορετικά είδη βιομάζας και υπολλείμματα από λάστιχα.

περισσότερα...>>

(αρχείο 1.999 ΚΒ)
Αποτελέσματα του προγράμματος

 

 
January 22-24, 2008
CASTOR-ENCAP-CACHET-DYNAMIS Common Technical Training Workshop
Lyon, France
 

The CASTOR, ENCAP, CACHET and DYNAMIS projects funded by the European Commission under the 6th Framework Program, are pleased to invite you for a common technical training workshop which will be held from 22 to 24 January 2008 at IFP-Lyon (France).

The objective of this workshop is to review what has been achieved by the different projects in terms of technology development for the CO2 capture (post-, oxy-, and pre-combustion) and in CO2 geological storage (storage part of CASTOR).

It is also a unique opportunity for exchanging between stakeholders and researchers involved in the different projects.

We encourage you to connect to the workshop web page:www.cachetco2.eu/c2ws/ for more information on the projects, the workshop, and for on-line registration.

Should you need any further information, please feel free to contact:
Frédérique Léandri
IFP - Communications Division
frederique.leandri@ifp.fr

Telephone number: +33 (0)1 47 52 67 13

 
17 Ιανουαρίου 2008
Ημερίδα: "Ανάπτυξη Τεχνολογίας για την παραγωγή 'Καθαρών' Στερεών Καυσίμων από Λιγνίτες & Απόβλητα"
Ξενοδοχείο "Παντελίδης", Πτολεμαΐδα
 

Διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ημερίδα στα πλαίσια του έργου "Ανάπτυξη Τεχνολογίας για την παραγωγή 'Καθαρών' Στερεών Καυσίμων από Λιγνίτες & Απόβλητα". Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου έργου του Γ'ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.

(αρχείο 258 ΚΒ)
Πρόσκληση στην ημερίδα-Invitation